Internacionalizacija

Strategija internacionalizacije
 
 

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli aktivno učestvuje u jačanju internacionalizacije Univerziteta kroz:

 

 1. Jačanje međunarodne saradnje

 2. Povećanjemobilnosti studenta, nastavnika i administrativnog osoblja

 3. Jačanje aktivnosti sa partnerima sa kojima je potpisan sporazum o saradnji i traženje novih partnera

 4. Jačanje administracije putem programa mobilnosti

 5. Učešće i organizovanje međunarodnih konferencija, organizovanje gostujućih predavanja, ljetnih škola, seminara itd.

 6. Aktivno učešće u postojećim mrežama i pristupanje novim mrežama

 7. Uspostavljane saradnje sa ambasadama, centrima za kulturu i drugim institucijama i organizacijama u svrhu promocije Univerziteta u Tuzli

 8. Uspostavljanje kontakata sa Alumni mrežom i dijasporom

 9. Pokretanje studija na engleskom jeziku

 10. Kreiranje online programa i kurseva cjeloživotnog učenja na engleskom jeziku

 11. Pokretanje Centra za jezike

 

Povratak