OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elma Alispahić ,bachelor primijenjene hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 29.04.2022. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Elma Alispahić ,bachelor primijenjene hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Pregled metoda za određivanje oksidativnog stresa i antioksidacijske aktivnosti u uzorcima prirodnog porijekla“ u četvrtak 12.05.2022. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati pred Komisijom u sastavu:

 1.  Dr.sci. Aldina Kesić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast “Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sci. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sci. Almir Šestan, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Zamjenski član dr.sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 satp.

 

REZIME RADA

Oksidativni stres nastaje zbog disbalansa između produkcije reaktivnih kiseonikovih spojeva (ROS) i antioksidativnog odgovora. Postoje različite vrste reaktivnih kiseonikovih spojeva kao i veliki broj sintetičkih i prirodnih antioksidanasa koji, ispravnom upotrebom, mogu da suzbiju negativno djelovanje oksidativnog stresa na organizam.
Razvijen je veliki broj različitih testova kojima se određuje antiokidativna aktivnost bioloških sistema. Metode za procjenu antioksidativnog kapaciteta, uključujući spektrometrijske, hromatografske i elektrohemijske tehnike, detaljno su opisane, a posebno su naglašeni i objašnjeni DPPH, ABTS+ i FRAP testovi. Ovaj rad kritički procjenjuje konceptualna i tehnička pitanja koja ograničavaju upotrebu i ugrožavaju valjanost ovih testova.
Pri analizi različitih istraživanja u kojima su korišteni pomenuti testovi, zaključeno je da je DPPH test osjetljiv na različite pigmente u uzorcima, ali ne zahtjeva posebne laboratorijske uslove i prosječna cijena na tržištu mu je vrlo pristupačna. ABTS+ test je veoma felksibilan jer je pogodan za proučavanje antioksidanata topljivih u vodi i lipidima, čistih spojeva i ekstrakata hrane. Najveće slabosti ABTS+ testa su u cijeni, činjenici da je moguća upotreba različitih rastvarača te da je potreban različit utrošak vremena za testiranje u ovisnosti od složenosti uzorka. FRAP test je jednostavan, brz i isplativ i ne zahtijeva specijaliziranu opremu, ali je osjetljiv na vrijeme reakcije.
Pri određivanju oksidativnog stresa u biološkim sistemima izučavani su parametri oksidativnog stresa i to: aktivnost superoksid dismutaze (SOD), glutation peroksidaze (GSH-Px) i katalaze (CAT) pri različitim oblicima fizičkog treninga. Upoređene su studije i zaključeno je da da povećana upotreba kiseonika tokom vežbanja izaziva stvaranje slobodnih radikala.